Advocaat in Advisering en Geschillenbeslechting

Privacy beleid WestLegal

In dit privacybeleid informeert WestLegal u over de wijze waarop wij omgaan met uw
persoonsgegevens.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

WestLegal wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. WestLegal streeft dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens. WestLegal heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. WestLegal verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.

Privacyverklaring

Westlegal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres: Eerste Constantijn Huygensstraat 82-III, 1054 BX Amsterdam
Tel.: +31614359434
Website: //www.westlegal.nl

mr. dr. W.A. Westenbroek is de Functionaris Gegevensbescherming van WestLegal. Hij is te bereiken via winand.westenbroek@nullwestlegal.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

WestLegal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
  E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
  telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

WestLegal zal in beginsel geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken behoudens deze die nodig zijn in verband met de wettelijke verplichting om uw identiteit als cliënt van WestLegal te controleren (zoals uw naam, geslacht, ras, etc.) en alle gegevens die in het belang zijn van de behandeling van uw zaak.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WestLegal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om de overeenkomst voor het leveren van juridische dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om uw betaling af te kunnen handelen.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en
  financieren van terrorisme en de Verordening op de advocatuur.

Geautomatiseerde besluitvorming

WestLegal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WestLegal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. WestLegal hanteert de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

WestLegal verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. WestLegal verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met het hostingbedrijf dat uw gegevens verwerkt in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WestLegal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan WestLegal uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met u. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WestLegal zal alleen technische en functionele cookies en analytische cookies gebruiken die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt kunnen worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WestLegal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar winand.westenbroek@nullwestlegal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

WestLegal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WestLegal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via winand.westenbroek@nullwestlegal.nl of 0614359434.

Wijzigingen

WestLegal kan dit privacy beleid wijzigen. Het gewijzigde beleid wordt kenbaar gemaakt op de website. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website, zal het gewijzigde privacybeleid op dit gebruik van toepassing zijn. Op deze website kunt u ons privacybeleid altijd
nalezen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar
winand.westenbroek@nullwestlegal.nl.

© Copyright 2022 - West Legal