Advocaat in Advisering en Geschillenbeslechting

Algemene Voorwaarden WestLegal

[bekijk printversie]

 1. WestLegal Advocatuur (WestLegal) ingeschreven in het handelsregister met nummer 66056209 en met kantoor aan de Eerste Constantijn Huygensstraat 82-III, 1054BX te Amsterdam heeft als doel het beoefenen van de advocatuur en de verlening van juridische diensten.
 2. Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle opdrachten aan WestLegal en op alle aanvullende en vervolgopdrachten. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan WestLegal verbonden zijn of op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege WestLegal zijn betrokken. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt niet aanvaard.
 3. WestLegal verricht alle diensten en overige werkzaamheden uit hoofde van een uit deze hoofde met WestLegal tot stand gekomen overeenkomst van opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door WestLegal. De artikelen 7:404 BW (met een regeling voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 BW (met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geval aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten. Zowel opdrachtgever als WestLegal mag deze opdrachtovereenkomst op ieder moment opzeggen. Deze opzegging zal op zich zelf nimmer leiden tot enige (schadevergoedings)verplichting behoudens tot de verplichting tot betaling van openstaande honoraria, onderhanden werk en kosten. De bepalingen van deze voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de overeenkomst tussen partijen te blijven gelden, zoals in ieder geval art. 5 t/m 8, blijven voorts onverminderd van kracht.
 4. WestLegal kan – met toestemming van cliënt – bij of in verband met het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen. WestLegal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door WestLegal ingeschakelde derden en is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart WestLegal en iedere persoon die aan WestLegal is of in het verleden was verbonden tegen alle (vermeende) aanspraken en (vermeende) vorderingen van derden en daarmee verband houdende kosten, waaronder de kosten van het voeren van verweer, die voortvloeien uit of verbandhouden met de door WestLegal of de vorenbedoelde personen op enig moment voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij een dergelijke aanspraak of vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van WestLegal of de vorenbedoelde persoon.
 6. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten een gebeurtenis (daaronder begrepen cybercrime of datalek) voordoet die tot aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever leidt, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door WestLegal afgesloten (individuele) beroeps- of cybercrime aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval op grond van de verzekeringsovereenkomst voor rekening van WestLegal komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op basis van de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door WestLegal in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte en door de cliënt betaalde honorarium, exclusief BTW en verschotten met een maximum van EUR 10.000. Voor een aansprakelijkstelling en het instellen van rechtsvorderingen geldt een vervaltermijn van 1 jaar nadat de gronden waarop de opdrachtgever zich beroept hem ter kennis zijn gekomen of hij met deze gronden redelijkerwijze bekend had kunnen zijn.
 7. De opdrachtgever is WestLegal voor uitvoering van de opdracht honorarium verschuldigd, vermeerderd met omzetbelasting en verschotten, zoals kosten van derden, griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten en kosten van vertaling. Tenzij anders overeengekomen wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door WestLegal vast te stellen uurtarieven. Het honorarium wordt jaarlijks geïndexeerd. Indien meerdere opdrachtgevers bestaan, zijn zij hoofdelijk verbonden tot betaling van het geheel.
 8. Facturen van WestLegal dienen binnen veertien dagen – zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan. Bij niet betaling van de door of in opdracht van WestLegal voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, worden alle facturen meteen opeisbaar en is WestLegal gerechtigd de werkzaamheden zonder nadere ingebrekestelling op te schorten totdat volledige betaling van deze facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van WestLegal voor schade die daardoor mocht ontstaan en is de wettelijke handelsrente verschuldigd, naast 15% incassokosten. Daarnaast kan WestLegal in aanvulling ook de werkelijke kosten (kosten van aanmaning en verhaal) in rekening brengen.
 9. WestLegal verstrekt alle informatie, advies, documenten en facturen in beginsel elektronisch. Tenzij anders overeengekomen gaat de opdrachtgever akkoord met het verstrekken van gegevens op elektronische wijze.
 10. De klachtenregeling van WestLegal, zoals gepubliceerd op de website van WestLegal (www.WestLegal.nl), is van toepassing op de dienstverlening van WestLegal. Deze klachtenregeling wordt op verzoek beschikbaar gesteld.
 11. In geval van een (partiële) ontbinding, (partiële) vernietiging en of wijziging van de opdracht blijven deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 12. Op de rechtsverhouding tussen WestLegal en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Ingeval van geschil over deze voorwaarden, is de Nederlandse taal bindend.

© Copyright 2023 - West Legal